logo
logo
logo
Hlavné menu
Svadobné šaty
Vyhľadávanie


OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

-  tieto obchodné podmienky sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

 

1. Predávajúci:

Mgr. Zuzana Bubeníková - Suzy Bridal

Kontakt:

Školská 1370

925 22 Veľké Úľany

tel.číslo: 0904176555

e-mail: info@suzybridal.sk 

číslo účtu: SK3109000000005065282603 Slovenská Sporiteľňa

IČO: 47977051

Číslo živnostenského registra: 220-30177

Nie sme platcom DPH.

 

2.Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.suzybridal.sk.

 

II. Podmienky objednávania, uzatvorenie zmluvy

-  vaše objednávky prijímame prostredníctvom nákupného košíka e-shopu www.suzannebridal.sk alebo e-mailom na info@suzybridal.sk

-     objednávka musí obsahovať meno objednávateľa, úplnú fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, e-mail, názov tovaru, počet kusov, farbu, poprípade veľkosť, spôsob platby a doručenia

-      podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí

-        všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné

-           po zaslaní objednávky  Vám príde potvrdenie o jej prijatí na Váš e-mail

-           ak tovar nie je na sklade, budeme Vás informovať o dodacích lehotách

-          lehota pre vybavenie objednávky je 2 - 28 pracovných dní (keď je tovar na sklade), 6-8 týždňov pri  tovare na objednávku

-         ak objednávka je záväzná, Predávajúci môže požadovať úhradu zálohy za nákup

-      dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne na poštu alebo kuriérovi na prepravu

-        vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške

-           dodacia doba môže byť upravená po dohovore s Kupujúcim

-          tovar zasielame len v rámci Slovenska

 

III. Podmienky platby a doručenie tovaru
-          platba na dobierku - tovar zasielame na dobierku cez Slovenskú poštu

-        prevodom na účet - po úhrade bude tovar zaslaný na adresu Kupujúceho, prípadne na udanú poštovú adresu)

 

IV. Ceny tovaru

-          cena tovaru je uvedená v mene EUR

-           cena tovaru nezahŕňa DPH, nakoľko Predávajúci nie je platiteľom DPH

-          cena tovaru sa môže upravovať v závislosti na cenu dodávateľov

-           v cene nie je poštovné, balné a poistenie

-           poštovné a balné je v sume 2,50 €, pri objednávkach nad 50 € je poštovné a balné zdarma

 

V. Povinnosti kupujúceho

-           Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

-           porušením povinnosti prevziať si tovar, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky

 

VI. Zrušenie objednávky (storno) a odstúpenie od zmluvy

-         zrušenie objednávky je možné zaslať e-mailom na našu e-mailovú adresu do 2 hodín od prijatia objednávky

-           ak si želáte tovar bezdôvodne vrátiť a odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že tovar bude nepoužitý a nepoškodený

-           odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu Predávajúceho

-           lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo nám odoslané najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty

-           v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude Vám vrátená celá suma, ktorú ste za tovar zaplatili (plná hodnota tovaru)

-           do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného

 

VII. Ochrana osobných údajov

 • s Vami poskytnutými údajmi budeme narábať citlivo a budú použité výlučne len pre obchodné a fakturačné potreby na základe Vami vytvorenej objednávky a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej strane
 • s osobnými údajmi získanými pri objednávaní tovarov zaobchádzame v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Reklamačný poriadok

 

 1. Zodpovednosť Predávajúceho
 • pri predaji tovaru, Predávajúci zodpovedá za to, že tovar v záručnej dobe má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť
 • ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti, za chyby tovaru (reklamovať ho) v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako „Zákon“)
 • Predávajúci je povinný prijať reklamáciu
 • Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil Predávajúcemu,
 2. ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
 4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 1. Povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bez zbytočného odkladu do 24 hodín od prevzatia zásielky
 • pri osobnom odbere je Kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nie sú akceptované
 • Kupujúci (spotrebiteľ) nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať
 • v prípade, že tovar, ktorý Kupujúci reklamuje nemá chybu alebo sa naň nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť náklady spojené s vybavovaním reklamačného procesu
 • Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval
 •  
 1. Oznámenie reklamácie
 • reklamáciu nám prosím vždy najprv ohláste telefonicky a potom pošlite písomnou formou a to e-mailom alebo listom
 • po nahlásení reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať
 • zistené chyby nám nahláste minimálne do 24 hodín od prevzatia dobierky
 • následne bude s Vami dohodnutý spôsob a podmienky riešenia reklamácie
 • po uplynutí tejto lehoty, nebude reklamácia braná do úvahy a bude bezpredmetná
 • tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť doporučene na adresu Predávajúceho
 • reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky podmienky
 • začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie

Súčasťou reklamácie musí byť:

 • poškodený (reklamovaný) tovar v originálnom balení
 • číslo faktúry resp.daňového dokladu alebo kópia faktúry resp.daňového dokladu
 • popis závady
 • Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť reklamované vady v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Kupujúceho (spotrebiteľa) o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka
 • na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania
 • po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci (spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar

 

 • pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu tovaru:
 1. Predávajúci bezplatne, včas a riadne zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 2. Predávajúci chybný tovar vymení

 

 • pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, Predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

 

 • pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
 • pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • v  prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu
 • v prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar
 • oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane

 

 1. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

 

 • záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim
 • záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru
 • záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach
 • po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne

 
PARTNERI

© bubishop 2014 - Obchodné podmienky - Ochrana osobných údajov
Všetky práva vyhradené - www.suzybridal.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT